.

หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

 

   ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ (ยกเว้นสมาชิกสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสมาชิกเดิมที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

   ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

   ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษของพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

   ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษของครูโรงเรียนเอกชน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ สมาชิกสามัญ สมาชิกสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกเดิมที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นพนักงานราชการ สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน และข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ สมาชิกสามัญ สมาชิกสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสมาชิกเดิมที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นพนักงานราชการ สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน และข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ) (ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2558)

     ประกาศเรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559

     ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ ของครูโรงเรียนเอกชน ++ ล่าสุด ++