.

. งบแสดงฐานะทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
 
ณ พฤษภาคม 2560
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 5,523   คน
จำนวนสมาชิกผู้กู้เงินตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นคาบนี้ 4,623   คน
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 2,725,264,420.00 บาท
เงินสำรอง และทุนอื่น ๆ 352,217,857.68 บาท
เงินฝากจากสมาชิก 3,537,933,367.93 บาท
ทุนดำเนินงาน 10,019,994,590.87 บาท
เงินกู้คงเหลือที่สมาชิกเมื่อสิ้นคาบนี้ 9,676,251,271.62 บาท
กำไรตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 ถึง  
เดือน เมษายน 2560 98,206,943.84 บาท
 

กองทุนของสหกรณ์
สหกรณ์มีเงินกองทุนต่างๆเหลืออยู่ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
มี  7  กองทุน  ดังนี้  
1. เงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก 19,100,000.00 บาท
2. เงินกองทุนสร้างสำนักงาน 5,710,000.00 บาท
3. ทุนการศึกษาอบรม 130,040.00 บาท
4. เงินกองทุนบรรเทาทุกข์ 28,914,000.00 บาท
5. ทุนสาธารณประโยชน์ 2,406,758.28
6. กองทุนเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ 5,200,000.00 บาท
7. เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 1,692,750.00 บาท