.

. งบแสดงฐานะทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
 
       ณ  วันที่ 30 เมษายน 2562

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

 

 

  - สมาชิก

5,707

คน

  - สมาชิกสมทบ

1,589

คน

จำนวนสมาชิกผู้กู้เงินตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นคาบนี้

4,642

คน

ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว

3,005,347,330.00

บาท

เงินค่าหุ้นรายเดือนสุดท้ายของคาบนี้       

11,793,780.00

บาท

เงินสำรอง และทุนอื่น ๆ 

397,377,338.26

บาท

เงินฝากจากสมาชิก

4,673,287,915.91

บาท

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

467,504,719.43

บาท

ทุนดำเนินงาน   

10,465,093,688.92

บาท

เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก

291,739,191.51

บาท

เงินชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นคาบนี้

297,868,132.33

บาท

เงินกู้คงเหลือที่สมาชิกเมื่อสิ้นคาบนี้                

9,828,085,183.35

บาท

กำไร             

22,098,497.89

บาท

กำไรตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562

108,347,713.72

บาท

 

กองทุนของสหกรณ์
สหกรณ์มีเงินกองทุนต่างๆเหลืออยู่ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ที่

รายการ

คงเหลือ

1.

ทุนสำรอง

343,225,283.61

2.

ทุนสาธารณประโยชน์

2,599,158.28

3.

ทุนการศึกษาอบรม

-

4.

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

          197,501.88

5.

เงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก

       21,600,000.00

6.

เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

6,700,000.00

7.

เงินกองทุนบรรเทาทุกข์สมาชิก

22,924,857.49

8.

เงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่

91,500.00

9.

เงินกองทุนก่อสร้างสำนักงาน พ.ศ.2560

32,037.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

397,370,338.26