.

ภาพกิจกรรม

ประชุมสอ.ครูภาคกลาง

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 นายปรีชา วาสนา, นางปราณี วีระสะ, นายไพบูลย์ สุรมาตย์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read more...

ต้อนรับ สอ.ครูประจวบ

วันที่31 ต.ค. 2562 นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

Read more...

สอ.ครูสมุทรสาคร

วันพุธที่ 30 ต.ค.62
ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก สอ.ครูสมุทรสาคร

Read more...

ต้อนรับ สอ.ครูประจวบ

สอ.ครูอุทัยธานี เชิญ กกต.อุทัยธานี ทำการสาธิตการใช้เครื่องอิเล็คทรอนิคในการเลือกตั้ง
ซึ่งจะใช้จริงในการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2562
สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างดี

Read more...

สอ.ครูสมุทรสาคร

25 ต.ค.62 เวลา 12.30 น. นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ สอ.ครูอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจให้ รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อหาข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

Read more...

การจัดทำแผน

วันที่ 18 - 20 ต.ค.2562 สอ.ครูอุทัยธานี ประกอบด้วยกรรมการ สมาชิกแกนนำและเจ้าหน้าที่ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2563 ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เรามีแผนการดำเนินงานในปี 2563 อย่างชัดเจนสนองความต้องการของสมาชิกและเป็นไปตามกลไกของตลาดด้านการเงิน

Read more...

ประชุม จนท.หักเก็บเงิน

รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต โดย นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ประชุม จนท.หักเก็บเงิน

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา  เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประชุมเจ้าหน้าที่หักเก็บเงินและการชำระเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ลงนามพัฒนาโปรแกรม

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ลงนามพัฒนาโปรแกรม

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ลงนามพัฒนาโปรแกรม

การลงนามสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด กับบริษัท โซแอทโซลูชั่น จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 19 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 การประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายสมชาย เสมากูล รองประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิกใหม่ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด วันที่ 25 มิถุนายน 2562

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

การประชุมเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูลพบุรี จำกัด 

ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูหนองคาย 

จำกัด ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ นำคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด
ศึกษาดูงาน สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด และ สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
วันที่ 9 - 11 พ.ค. 2562

Read more...

อบรมการทวงถามหนี้

การพบปะสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20 เมษายน 2562

Read more...

อบรมการทวงถามหนี้

การทวงถามหนี้ อย่างไรให้ถูกตัองตามกฏหมาย

Read more...