.

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น.