.

คณะกรรมการฯ ร่วมเปิดซองประกวดราคาประกันสินเชื่อ 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560