.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
รับมอบประกาศนียบัตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการจัดระดับชั้นของสหกรณ์ (ชั้น ๑)
แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐