.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ได้รับรางวัล ศูนย์ประสานงาน "ดีเด่น" ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560