.

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560