.

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560