.

การประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป.อน.เขต 2 อ.หนองฉาง