.

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560