.

การอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา