.

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560