.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยฯ ร้อยดวงใจ ถวายดอกไม้จันทน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา