.

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
หลักสูตรการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงชุมชนบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม และ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย จ.นครปฐม
วันที่ 24 มิถุนายน 2560