.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายสมชาย  เสมากูล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
ร่วมลงนามข้อตกลง MOU เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด กับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน2560