.

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม สพป.อุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี