.

ประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.เขต 1