.

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ประชุมคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีคนใหม่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ