.

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 2-3 กันยายน 2560