.

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ร่วมงานทำบุญฉลองอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560