.

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560