.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ยินดีต้อนรับ
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
นายบัญชา  เสมากูล
เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560