.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ชี้แจงการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
แก่ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอทัพทัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วันที่ 17 ธันวาคม 2560