.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการของสหกรณ์
สมาคมฌาปนกิจและศูนย์ สส.อค. ศูนย์ สส.ชสอ.แก่ชมรมบำนาญ อ.หนองขาหย่าง
ณ ห้องประชุม สกสค.อุทัยธานี
วันที่ 14 ธันวาคม 2560