.

สอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ตำแหน่ง ยาม และ ภารโรง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
วันที่ 28 มกราคม 2561