พบปะสมาชิก ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

.

22 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.
นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 
นำทึมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบคำถาม ขัอข้องใจสมาชิก
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี