.

22 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.
นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 
นำทึมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิกเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบคำถาม ขัอข้องใจสมาชิก
ณ โรงเรียนชุมชนเมืองการุ้ง