.

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2561
วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ