.

7 มิ.ย.61 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน มอบหมายให้นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์โรงเรียน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี