.

2 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี