.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พาสมาชิกศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับสมาชิก เรื่อง การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 61