.

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.อน.เขต2 อำเภอหนองฉาง