.

ร้อยรักร่วมใจ สานสายใยสหกรณ์
งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ สงนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี