.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ คณะกรรมการฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด
วันที่ 18 ตุลาคม 2561