.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี เปิดสำนักงานใหม่
และทอดผ้าป่าเพื่อโรงพยาบาลอุทัยธานี
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑