.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนหนอง
ฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี