.

วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 14.00 น.

สอ.ครูอุทัยธานี ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่อง การให้บริการสมาชิกผ่านโทรศัพท์มือถือ
แก่ กรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี กรรมการสมาคมฌาปนกิจ สอ.ครูอุทัยธานี กรรมการศูนย์ สส.อค. กรรมการศูนย์ สส.ชสอ.และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี.สอ.ครูอุทัยธานี / ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี