.

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด