.

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2562
นายสมชาย เสมากูล รองประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ
พร้อมด้วยคณะ
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
พบสมาชิกใหม่
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี