.

 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง 
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด