.

 

การลงนามสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
กับบริษัท โซแอทโซลูชั่น จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
19 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด