.

 

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา  เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ประชุมเจ้าหน้าที่หักเก็บ
เงินและการชำระเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด