.

 

รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต
โดย นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด