.

 

วันที่ 18 - 20 ต.ค.2562
สอ.ครูอุทัยธานี ประกอบด้วยกรรมการ สมาชิกแกนนำและเจ้าหน้าที่
ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2563
ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เรามีแผนการดำเนินงานในปี 2563 อย่างชัดเจนสนองความต้องการของสมาชิก
และเป็นไปตามกลไกของตลาดด้านการเงิน