.

 

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562
นายปรีชา วาสนา, นางปราณี วีระสะ, นายไพบูลย์ สุรมาตย์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี