.

 

วันพุธที่ 30 ต.ค.62
ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก สอ.ครูสมุทรสาคร