.

 

วันศุกร์ที่ 17 ม.ค.63 เวลา 07.00 น.
สอ.ครูอุทัยธานี ได้จัดให้มีการทำบุญปีใหม่ และขึ้นบ้านใหม่ ทั้ง 4 หลัง
ได้รับความกรุณาจากประธาน กรรมการและผู้ตรวจสอบ มาเป็นกำลังใจหลายท่าน
ต้องขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ภาคค่ำ 18.00 น.งานสังสรรค์ปีใหม่ 2563