.

 

 

ตามที่รัฐบาล มีนโยบายการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อผู้ใช้แรงงานของประเทศมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
ทั้งประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
มีเจตนารมณ์ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ