.

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
หลักสูตร การทำอาหารคาวหวาน
วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี